Om CarlGustav

En oberoende stomentreprenör

Vi på CarlGustav Solution arbetar ständigt för att ge våra kunder och partners den bästa lösningen för varje unikt projekt, oavsett storlek och komplexitet. Som oberoende stomentreprenör har vi ett diversifierat erbjudande som kan skräddarsys för att möta alla projektspecifika önskemål. Tillsammans med kund tar vi fram optimerade lösningar gällande pris, kvalité, teknik och miljö. Styrkan i att vara oberoende stomentreprenör gör att vi kan effektivisera projektet tid- och kostnadsmässigt samt säkerställa att leverans sker i rätt tid till rätt pris.

Vi erbjuder leverans av stommar i stål, betong och trä med fokus på kvalité, säkerhet och hållbarhet.
Som leverantör tillhandahåller vi även montage av alla stommar, ett totalåtagande.

 

Ett totalåtagande

Våra skickliga montörer, med erfarenhet av projekt i varierande storlek och komplexitet i både Norge och Sverige, ger oss och kund tryggheten i att leverera ett totalåtagande. Vårt totalåtagande innebär att vi levererar stommar i stål, betong och trä samt montage av samtliga delar för att vara så kostnadseffektiva som möjligt.  För att skapa trygghet för våra kunder är vårt totalåtagande säkert, väldokumenterat och enligt gällande normer.

Drift och HMS är styrande för vår organisation. Genom dagligt arbete skapas förutsättningar att vara en långsiktig och konkurrenskraftig partner gentemot våra kunder, vår personal och vår omvärld.

 

Projektledning med erfarenhet

Som beställare är det affärskritisk med en kompetent, erfaren och trygg partner.
Våra projektledare med omfattande erfarenhet och kompetens inom branschen gör att vi kan hitta kostnadseffektiva och leveranssäkra lösningar till varje projekt, utan komplikationer.

 

Från projektering till avslut

Vi är med genom hela processen, från projektering till avslut. Projektledaren ansvarar och leder projektet under hela dess framfart och säkerställer att produktion styrs mot de uppsatta projektmålen. Kvalitetssäkring är en central del av vår verksamhet, därför utförs egenkontroll löpande i vårt egenutvecklade kvalitetssäkringssystem. Arbete ute i fält dokumenteras och rapporter skapas i det format som efterfrågas. Vår svetsingenjör (IWE) säkerställer att svetsarbeten utförs med god kvalitet och enligt gällande standard.

Vår historia

I Norge går stora resurser till att hantera projektet ASKO där vi som mest sysselsätter 4 montagelag samtidigt. I övrigt arbetar vi under vårt långsiktiga avtal med vår huvudkund i Norge – som fungerar mycket bra. I Sverige startar vi upp 2 stora projekt med sammanlagd HD-F yta på ca 45 000 m2. Vi etablerar kontor i Karlstad, anställer en kvalitetssammordnare och ytterligare en projektchef. I flera av projekten som genomförs 2019 innehar vi rollen som total underentreprenör prefab, vilket är ett skifte i vår roll som underentreprenör.

Verksamheten både i Norge och Sverige konsolideras. I Norge bibehåller vi omsättningen från föregående år och genomför ca 25 projekt bestående av bl a 140 000 m2 HD. Vi bibehåller även antalet anställda och har i snitt 60 man igång (varav ca 45 anställda). Inför 2019 har vi signerat vårt historiskt största kontrakt där vi bl a ska montera ca 2 000 ton stål. I Sverige ökar omsättningen något vilket även antalet anställda gör. Konsultverksamheten i form av projektledning ökar till att omfatta 2 anställda. Inför 2019 har vi en orderreserv på ca 24 miljoner.

Orderreserven slår återigen nytt rekord och är uppe på ca 65 miljoner. Vi anställer 2 erfarna turbinmontörer och gör en satsning på området vattenkraftservice där vi nu har en bredare kunskap. Vi ingår ett långsiktigt samarbetsavtal med en av våra prefabkunder i Norge.

En satsning läggs på att organisera verksamheten i enlighet med ISO9001, 14001 och 45001. Våra första totalprojekt i storlekar över 10 000 m2 genomförs i Sverige. Omsättning förväntas vara ca 20 miljoner i Sverige och 60 i Norge.

Byggboomen tar fart och vår orderreserv slår nytt rekord. Vi inleder nytt samarbete med Kynningsrud Prefab AB och är delaktiga i uppförandet av Mölndal Galleria. Vår svenska verksamhet växer från 1,5 miljoner till 9 miljoner. Den norska verksamheten omsätter 48 miljoner. Vår personalstyrka ökar kraftigt främst genom vår expansion i Sverige. Totalt antalet anställda vid årsskiftet 16/17 är 41 personer.

Vi omorganiserar oss och anställer en driftschef som ska leda utvecklingen i Sverige. Utöver montagetjänster erbjuds även projektledningstjänster.

Orderingången ökar och vår geografiska närvaro ökar då vi genomför ett projekt för Skanska i Karlstad. Vi rekryterar flera nyckelpersoner som genom sin kunskap öppnar en ny marknad i form av vattenkraftservice.

Antalet anställda ökar och är nu 26 personer. Vi startar en ny verksamhetsgren genom förvärv av ett konkursbo och betongpumpning är nu en del av verksamheten genom företaget SmartPump AS.

Vi växer ytterligare och rekryterar flera nyckelpersoner som breddar vår montageledning. Antalet anställda är nu uppe i 16 personer. Under året genomför vi flera projekt i storlekar över 10 000 m2. Vi gör entré på den svenska marknaden i Stockholm för Contiga AB.

Våra första egna entreprenader genomförs och vi växer och blir 10 anställda under året. Försäljning av dokumentationssystem upphör och systemet anpassas för att innefatta större delar av egen organisation. Under året monterar vi bl a Bamas nya lager på Alnabru i Oslo.

Vi växer och blir 4 anställda, vårt utbud består nu av dokumentationslösningar och montagetjänster. Under året genomför vi 3 större prefabprojekt där vi innehar rollen som montagebasar.

CarlGustav Solutions grundas av Gustav Berglund och Carl-Johan Sahlström. Grundidén med företaget var att effektivisera dokumentation av utförda arbeten. En enklare hemsida byggdes upp för att visa våra tankar, därefter utvecklade vi tillsammans med vår IT-leverantör en lösning för egenkontroll och avvikelser.

Parallelt med utvecklingen av vårt system bidrog vi med montagetjänster på vårt första projekt som var DNB Bygg B i Operakvarteret för Contiga AS.

Våra ledord

Säkerhet

Vår målsättning är glasklar, säkerhet och hälsa ska inte påverkas negativt av arbetet. Vi ska värna om individens hälsa och välbefinnande. I byggprojekt uppstår ständigt nya situationer, olika kontexter leder dagligen till nya utmaningar som kräver extra fokus från våra medarbetare för att värna om liv och hälsa.
För att hålla ett högt fokus och ha en god insikt jobbar vi kontinuerligt med riskanalyser och säkerhetsrutiner för att på bästa sätt förbereda vår personal mot riskfyllda situationer och därmed minska risken för olyckor.

Vår arbetsmiljöpolicy tydliggör vad vi tycker är viktigt för att uppnå en säker och hållbar arbetsplats. Det absolut viktigaste för att lyckas i vårt säkerhetsarbete är att alla anställda och samarbetspartners får god insikt i vilka risker som faktiskt föreligger, dvs att vi förankrar en samsyn om risker bland alla våra medarbetare och samarbetspartners. Det når vi genom rätt utbildning, enkel och rak kommunikation samt en kontinuerlig dialog runt riskanalyser, tidigare händelser och säkerhetsrutiner.

Kvalitet

CarlGustav Solutions grundidé var att bygga en app för att underlätta egenkontroll och avvikelsehantering. Våra grundläggande krav för kvalitet och vår kunniga personal skapar tillsammans med vårt väl utvecklade system för uppföljning dokumentation med full spårbarhet.

Vår kvalitetspolicy styr våra grundläggande kvalitetsvärderingar. Vi skall vara ett ledande och framgångsrikt företag och ständigt överträffa våra kunders förväntningar. För att uppnå det krävs ett stort ansvarstagande av samtliga medarbetare, rätt kompetens, ett starkt kundfokus, kommunikation och dialog runt erfarenheter samt en noggrann leverans i rätt tid.

Hållbarhet

Vi jobbar i enlighet med ISO14001 för att styra vårt miljöarbete på bästa sätt. Våra åtaganden ska ha minsta möjliga miljöpåverkan och vi ska i alla lägen göra vårt yttersta för att hitta en produktion i balans mellan ekonomi och miljö. För att uppnå detta krävs god kunskap om hur vår produktion påverkar vår omgivning. Kunskapen skapar förutsättningar för att vi ska kunna ställa interna krav samt ha en god förståelse för hur vi på bästa sätt kan styra tillvägagångssätt, materialval och källsortering.

Vi följer alltid de projektspecifika bestämmelserna gällande hållbarhets- och miljöfrågor och sätter oss gärna med kunden för att se över hur vi på bästa sätt kan styra vår produktion ur ett miljöperspektiv.