Om CarlGustav

En oberoende stomentreprenör

Vi på CarlGustav Solution arbetar ständigt för att ge våra kunder och partners den bästa lösningen för varje unikt projekt, oavsett storlek och komplexitet. Som oberoende stomentreprenör har vi ett diversifierat erbjudande som kan skräddarsys för att möta alla projektspecifika önskemål. Tillsammans med kund tar vi fram optimerade lösningar gällande pris, kvalité, teknik och miljö. Styrkan i att vara oberoende stomentreprenör gör att vi kan effektivisera projektet tid- och kostnadsmässigt samt säkerställa att leverans sker i rätt tid till rätt pris.

Vi erbjuder leverans av stommar i stål, betong och trä med fokus på kvalité, säkerhet och hållbarhet.
Som leverantör tillhandahåller vi även montage av alla stommar i egen regi!

Våra ledord

Säkerhet

Vår målsättning är glasklar, säkerhet och hälsa ska inte påverkas negativt av arbetet. Vi ska värna om individens hälsa och välbefinnande. I byggprojekt uppstår ständigt nya situationer, olika kontexter leder dagligen till nya utmaningar som kräver extra fokus från våra medarbetare för att värna om liv och hälsa.
För att hålla ett högt fokus och ha en god insikt jobbar vi kontinuerligt med riskanalyser och säkerhetsrutiner för att på bästa sätt förbereda vår personal mot riskfyllda situationer och därmed minska risken för olyckor.

Vår arbetsmiljöpolicy tydliggör vad vi tycker är viktigt för att uppnå en säker och hållbar arbetsplats. Det absolut viktigaste för att lyckas i vårt säkerhetsarbete är att alla anställda och samarbetspartners får god insikt i vilka risker som faktiskt föreligger, dvs att vi förankrar en samsyn om risker bland alla våra medarbetare och samarbetspartners. Det når vi genom rätt utbildning, enkel och rak kommunikation samt en kontinuerlig dialog runt riskanalyser, tidigare händelser och säkerhetsrutiner.

Kvalitet

CarlGustav Solutions grundidé var att bygga en app för att underlätta egenkontroll och avvikelsehantering. Våra grundläggande krav för kvalitet och vår kunniga personal skapar tillsammans med vårt väl utvecklade system för uppföljning dokumentation med full spårbarhet.

Vår kvalitetspolicy styr våra grundläggande kvalitetsvärderingar. Vi skall vara ett ledande och framgångsrikt företag och ständigt överträffa våra kunders förväntningar. För att uppnå det krävs ett stort ansvarstagande av samtliga medarbetare, rätt kompetens, ett starkt kundfokus, kommunikation och dialog runt erfarenheter samt en noggrann leverans i rätt tid.

Hållbarhet

Vi jobbar i enlighet med ISO14001 för att styra vårt miljöarbete på bästa sätt. Våra åtaganden ska ha minsta möjliga miljöpåverkan och vi ska i alla lägen göra vårt yttersta för att hitta en produktion i balans mellan ekonomi och miljö. För att uppnå detta krävs god kunskap om hur vår produktion påverkar vår omgivning. Kunskapen skapar förutsättningar för att vi ska kunna ställa interna krav samt ha en god förståelse för hur vi på bästa sätt kan styra tillvägagångssätt, materialval och källsortering.

Vi följer alltid de projektspecifika bestämmelserna gällande hållbarhets- och miljöfrågor och sätter oss gärna med kunden för att se över hur vi på bästa sätt kan styra vår produktion ur ett miljöperspektiv.